Stadgar

Arbetsordning Framtidens kardiologer

§1. Arbetsgruppen godkänns av, och verkar på uppdrag av, Svenska Kardiologföreningen.

§2. Arbetsgruppen skall bestå av 4 till 6 ST-läkare alternativt nyblivna specialister i kardiologi. Om möjligt ska arbetsgruppen representera olikstora sjukhus och ha en jämn geografisk spridning tillika jämn könsfördelning.

§3. Alla styrelsemedlemmar skall vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.

§4. Svenska Kardiologföreningens styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från arbetsgruppens valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande ordförande samt representant från styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval. Omval bör endast ske en gång, dock är det inte lämpligt att mer än hälften av arbetsgruppen byts ut samtidigt. Nyval ska ske under första kvartalet för att kunna presenteras på årsmötet som sker under andra kvartalet. Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.

§5. Arbetsgruppens uppgifter är:

- Föra förteckning över landets ST-läkare i kardiologi och via denna e-maillista sprida information i form av nyhetsbrev.

- Organisera skräddarsydd utbildning med huvudsyfte att möjliggöra ST-läkare i kardiologi att uppnå svåruppnåeliga delmål enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

- Kontinuerligt utvärdera ST-läkarnas arbets- och utbildningsmiljö.

- Agera språkrör åt ST-läkare i kardiologi och driva kärnfrågor gentemot Svenska Kardiologföreningen.

- Att vid behov ge förslag till, och medverka i, symposier på Kardiovaskulära vårmötet och Fortbildningsdagarna.

§6. Årsrapport och verksamhetsplan för kommande år skall inlämnas till styrelsen senast en månad före Svenska Kardiologföreningens årsmöte. Årsrapporten skall publiceras på föreningens hemsida och redovisas på årsmötet. Budgetäskande för utbildningsaktiviteter inlämnas i förväg till styrelsen.

§7. Arbete med Svenska Kardiologföreningen kräver full transparens vad gäller finansiering.

§8. Arbetsgruppens ordförande är skyldig att sammankalla Arbetsgruppen minst 2 gånger om året.