Framtidens kardiologer

Framtidens Kardiologer är arbetsgruppen som tar tillvara ST-läkarens intressen!

Framtidens Kardiologer bildades 2012 och fungerar som en arbetsgrupp inom Svenska Kardiologföreningen och som nationell delförening inom ESC:s Cardiologists of Tomorrow. Arbetsgruppen varierar något i storlek från år till år men strävar efter att bestå av både kvinnor och män, från såväl stora som små sjukhus med en geografisk spridning över landet.

De viktigaste arbetsuppgifterna för arbetsgruppen var inledningsvis att skapa en förteckning över samtliga läkare som för närvarande genomgår specialistutbildning inom kardiologi och kontaktinformation till dessa. Man uppdaterade också hemsidan med nyttiga länkar för kardiologer i allmänhet och ST-läkare i synnerhet och anordnade sociala sammankomster med föreläsningar i samband med Kardiovaskulära Vårmötet.

Arbetsgruppen har också kommit att fungera som remissinstans för Kardiologföreningen i frågor som rör utbildning och fortbildning och har noggrant bevakat frågor kring nya ST:n.

Återkommande i diskussioner om ST-utbildningen har varit svårigheten att uppnå alla av socialstyrelsen uppsatta delmål, inte minst avseende kurser. Därför anordnar Framtidens Kardiologer en årligen återkommande tvådagarskurs med föreläsningar som åtminstone delvis täcker vissa svåruppnåeliga delmål och som har varit mycket uppskattad. Exempel på ämnen som tidigare berörts är idrottskardiologi, GUCH, aortasjukdom, perikardsjukdomar, hjärttransplantation och kardiogenetik för att nämna några. För att inte missa denna kurs bör du som ST-läkare i kardiologi se till att finnas med på vår e-postlista, där vi går ut med information så fort anmälan öppnar.

Har du någon idé på något du tycker vi skall ta oss an i framtiden? Eller vill du själv engagera dig i vår arbetsgrupp? Vill du ha utskick från oss med relevant information som rör ST-läkare i kardiologi? Maila oss gärna, våra adresser hittar du under ”Styrelse".