Stadgar arbetsgruppen för Preventiv Kardiologi och Levnadsvanor

1. Arbetsgruppen godkänns av, och verkar på uppdrag av, Svenska Kardiologföreningen.

2. Arbetsgruppen skall bestå av fem till elva personer. Arbetsgruppen bör representera olika sjukhuskategorier och ha en jämn geografisk spridning tillika jämn könsfördelning.

3. Ordförande skall vara medlem i Svenska Kardiologföreningen. Övriga bör vara medlemmar i Svenska Kardiologföreningen.

4. Svenska Kardiologföreningens styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från arbetsgruppens valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande ordförande samt representant från styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval. Omval bör endast ske en gång, dock är det inte lämpligt att mer än hälften av arbetsgruppen bytas ut samtidigt. Nyval ska ske under första kvartalet för att kunna presenteras på årsmötet som sker under andra kvartalet. Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.

5. Arbetsgruppens uppgifter är:

- Att utveckla och bevaka området preventiv kardiologi med fokus på levnadsvanor

- Att, gällande preventiv kardiologi,

- Ge förslag till, och medverka i, symposier på nationell och internationell nivå.

- Stödja kompetensutveckling avseende hälsosamma levnadsvanor

Sammanställa och se över gällande riktlinjer inom området samt verka för att dessa sprids

6. Årsrapport och verksamhetsplan för kommande år skall inlämnas till styrelsen senast en månad före Svenska Kardiologföreningens årsmöte. Årsrapporten skall publiceras på föreningens hemsida och redovisas på årsmötet.

Budgetäskande för utbildningsaktiviteter inlämnas i förväg till styrelsen.

7. Arbete med Svenska Kardiologföreningen kräver full transparens vad gäller finansiering.

8. Arbetsgruppens medlemmar skall lämna jävsdeklarationer till föreningens revisor senast 1 månad före Svenska Kardiologföreningens årsmöte.

 

/2014