Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

SFOG rapporterar från Riksstämman 2013

2013 års Riksstämma i ny kostym

Den medicinska riksstämman fyllde 70 år 2013. Stora förändringar hade skett inför denna jubilerande riksstämma, som hade flyttat från Älvsjö till Stockhom Waterfront i centrala Stockholm. Antalet dagar var minskade från tre till två och antalet programpunkter var hälften mot tidigare. De vetenskapliga program-punkterna var till stor del specialitetsövergripande, vilket uppfattades mycket positivt. Ett mål var att locka läkarstudenter, AT- och ST-läkare med ett rikt kursutbud anpassade för dem. Ett annat mål var att nå minst 2000 besökare, vilket nåddes, om än med liten marginal.

Invigningsföreläsningen hölls under temat "Fattigdomens biologi" av Sir Harry Burns som är den skotska regeringens chefsrådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor. Med bakgrund som kirurg i en av de fattigaste delarna av Skottland, visade han på en utveckling under flera decennier med en ökad dödlighet och sjuklighet i sjukdomar som inte gick att förklara med de vanliga riskfaktorerna. Från att ha varit "medeleuropéer" hade skottarnas hälsa försämrats. Det förklarades med stora förändringar i människors miljö och livsvillkor, såsom arbetslöshet på grund av varvsnedläggning, förändrade boendemiljöer och sönderslagna sociala nätverk. På sikt resulterar detta i en ökad risk för missbruk, våld och självmord som kan förklara den ökade sjukligheten och dödligheten i Skottland. Harry Burns har nu initierat ett folkhälsoarbete på bred front, där patientsäkerhetsarbetet är en viktig del.

Debatten om New public management löpte som en röd tråd med flera programpunkter under stämman. Intresset var stort, trapporna fick utgöra extra sittplatser när det var många som ville vara med och lyssna. Många kritiska röster hördes mot det nu rådande köp-och-säljsystemet inom sjukvården, där läkarkåren tappat kontroll och initiativ. En sak som vi alla kan göra är att opponera oss med språkbruket från näringslivet, som t.ex. "segment" och "produktmix" för att beskriva sjukdomspanoramat och behandlingar på en sjukhusavdelning.

SFOG hade ett fullt dagsprogram under fredagen. Professor Kristina Gemzell-Danielsson från Karolinska Institutet var den drivande kraften bakom det programmet. Hon hade med sitt stora nätverk skapat förutsättningar för en debatt inom Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Specialister, politiker, forskare, företrädare för SKL, RFSU med flera deltog och vitt skilda ämnen som ungdomssubvention av preventivmedel, artificiell befruktning inom HBT och för singlar, "social freezing" och "task sharing" debatterades. Speciellt intressant var en presentation av Andreas Madestam, nationalekonom från Stockholms universitet, som visade hur en ungdomssubvention skulle påverka nästa generation på ett mycket positivt sätt, bland annat inom skola och utbildning. Den reformen skulle betala sig flera gånger om!

En halvdagskurs i preventivmedelsförskrivning för ST-läkare inom både gynekologi
och allmänmedicin arrangerades av Kristina Gemzell-Danielsson, Helena Kopp-Kallner, Karolinska Institutet och Inger Sundström-Poromaa, Uppsala akademiska sjukhus. Glädjande nog hade många allmänläkare nappat på erbjudandet och kursen bidrog utan tvivel till stämmans intention att samverka över
specialitetsgränserna. Kursen var mycket uppskattad bland deltagarna och förhoppningsvis kommer den att bli ett fortsatt inslag under kommande stämmor.

En annan succé som återkom för andra året var kursen Sexualmedicin för STläkare med bl.a. Lotti Helström, Södersjukhuset, som arrangör.
Sektionen för Medicinsk etik hade två intressanta debatter i vilka SFOG medverkade.

Under punkten "Surrogatmödraskap – exploatering eller altruism"
debatterade bl.a. Kerstin Nilsson, Universitetssjukhuset Örebro och Lotti Helström mot varandra. Många argument, som kan komma att användas i den fortsatta hanteringen av denna känsliga fråga, lyftes. Läs gärna mer på Läkartidningen.
se "Surrogatmoderskap – för vems bästa?".

En annan angelägen debatt var "Assisterad befruktning för samkönade par inom svensk sjukvård" där Lena Moegelin, Södersjukhuset, medverkade. Utbildningsfrågor gavs stort utrymme, både när det gäller ST och fortbildning. Hela torsdagen ägnades åt STutbildningen under titeln "Framtidens specialistläkare" med föreläsningar och debatter. Även här var gynekologerna representerade; Barbro Edén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset diskuterade studierektorns uppdrag och roll i den nya ST-utbildningen.

Många andra höjdpunkter kan nämnas, t.ex. Margot Wallströms föredrag "En annan sorts krig – om konfliktrelaterat sexuellt våld". Som FN:s tidigare
särskilda representant för konfliktrelaterat sexuellt våld, gav hon en initierad skildring av de ofattbara kvinnoöden som hon personligen kommit i kontakt med
under sina resor.

Sammanfattningsvis bjöd 2013 års Riksstämma på ett gediget och varierat program med hög kvalitet. Svenska Läkaresällskapet har beskrivit nystarten
av stämman på Stockholm Waterfront 2013 års Riksstämma i ny kostym som en succé och jag är benägen att hålla med. Det är mycken kunskap som förmedlats,
åsikter som har dryftats, debattvågor som gått höga och möten mellan kollegor som skett under två koncentrerade dagar.

Sällskapets ordförande Peter Friberg som formellt öppnade mötet, påminde om Läkaresällskapets syfte så som det formulerades vid bildandet 1808: »Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad erfarenhet, till främjande av det vetenskapliga förtroendet läkare emellan. « Det är precis det vi gör på Riksstämman.

Nu under 2014 kan vi glädjas åt att en gynekolog har tagit över ordförandeklubban i Svenska Läkaresällskapet. Vi ser fram emot Kerstin Nilssons insatser och framträdanden under nästa riksstämma. Den är planerad till 4-5 december på Stockholm Waterfront.


Text: Annika Strandell
Vetenskaplig sekreterare
SFOG:s Medlemsblad nr 1/ 14