Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Somatisk sjukdom vid psykiatrisk ohälsa

Patienter med psykiatriska diagnoser får i dag inte den somatiska vård de behöver. Som exempel kan nämnas att patienter med schizofreni i genomsnitt dör 25 år tidigare än befolkningen i allmänhet.


Lika vård för alla gäller inte den patientgrupp som drabbats av psykisk ohälsa. Den dominerande morbiditeten för psykiska patienter är ofta åtgärdbar dödlighet, det vill säga dödlighet i sjukdomar som i särskilt stor utsträckning går att påverka med behandling.

– Gamla fördomar om dessa patient-grupper lever fortfarande kvar. De stigmatiseras. Många utgår från att patienter med psykisk ohälsa redan har redan en doktor då de träffar psykiatriker. Men även om vi årligen tar blodprov och håller uppsikt över värdena, innebär det inte att vi behandlar somatiska sjuk-domar, säger Lena Flyckt, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.
 
Lena Flyckt menar att man skulle kunna hjälpa dessa patienter att få en mer jämlik vård med hjälp av så kallad case management, det vill säga att en person med god utbildning får i uppdrag att planera patientens vård och följa med när denne träffar läkare. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att nå denna grupp av personer med somatisk sjuklighet som samtidigt har psykisk ohälsa.

– Jag tror att om man satte nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni i verket skulle man lösa många av de problem som finns. Det vi redan vet om rollfördelning inom vården behöver komma dessa patienter till del. En ”skuggperson” med erfarenhet av att hantera personer med olika psykiatriska diagnoser skulle kunna följa med när patienten träffar läkaren.

– I Sverige har vi bättre förutsättningar än exempelvis USA att möta dessa patienters behov. Alla omfattas av den allmänna försäkringen.
 
I Sverige finns i dag mellan 30 000 och 40  000 patienter med diagnosen schizofreni. Ungefär lika många har psykoser. Enligt rapporter från Socialstyrelsen löper diabetespatienter med psykisk sjukdom klart ökade risker att amputeras. De var dessutom genom-gående yngre vid tidpunkten för död.

– Ovana att hantera problematiken kring dessa patienter gör att läkare ibland inte vet hur de ska hantera och bemöta den som söker vård.


Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Somatisk sjukdom vid psykiatrisk ohälsa 
5 december, tid 14:30 - 16:00, sal 27

Patienter med psykiatriska diagnoser får inte den somatiska vård de behöver. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att nå gruppen av personer med somatisk sjuklighet och samtidig psykisk sjukdom.
Medverkande: Lena Flyckt (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Claes–Göran Östensson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Ing-Marie Wieselgren, SKL, Stockholm 4Socialstyrelsen, Stockholm, Tord Forsner, Socialstyrelsen, Stockholm, Anna Nager, Karlolinska institutet, Stockholm, Harald Wilhelmsson, Psykiatriska kliniken, Nyköping
och Yvonne Lowert, Psykiatriska kliniken, Nyköping.

 
Text: Tove Smeds