Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Programinlämning pågår med dealine den 15 maj. Vi uppdaterar fortlöpande med färdiga programpunkter. I slutet av maj kommer programmet publiceras i sin helhet.

Årets Karolina Widerströmföreläsare

Professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud

Föreläsning State of the art

Akuta förgiftningar - uppdaterade generella handläggningsprinciper och några viktiga exempel
Medverkande:
Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, Stockholm, Sverige
Beskrivning: Klinisk toxikologi är ingen specialitet eller subspecialitet i Sverige, men ämnesområdet är viktigt för många specialiteter (Anestesi-intensivvård, Internmedicin, Akutsjukvård, Pediatrik) och på många nivåer i läkarskrået (AT, ST, specialister, bakjourer). Giftinformationscentralen följer internationella och nationella erfarenheter och forskningsrön inom ämnesområdet. Här lämnas ett koncentrat av kliniskt relevanta nyheter och praktiskt användbara guidelines. Exempel utgör: adekvat provtagning, indikationer för ventrikelsköljning, tarmsköljning och dialys, antidotanvändning samt genomgång av typiska toxiska symtomkomplex (toxidrom).

Workshop

De nationella examensmålen för läkarnas grundutbildning - Rätt formulerade, rätt viktade, rätt konsekvenser?
Medverkande: Torbjörn Ledin, SLS Utbildningsdelegation samt expertis från lärosäten och myndigheter.
Beskrivning: Svensk läkarutbildning regleras ytterst av nationellt formulerade examensmål. Utifrån dessa konkretiseras och realiseras målen på fakulteterna, och de har även legat till grund för Universitetskanslerämbetets utvärdering av läkarutbildningen i Sverige, och resulterade senast i ett flertal underkända lärosäten. Representanter för utbildningsorterna kommer att inbjudas och en bakgrund till examensmålens tillkomst presenteras. Intressanta diskussioner utifrån detta kan röra formulering och korrekt tolkning av dessa mål, samt hur de olika målen är viktade i relation till varandra.
 

Invigningsföreläsning

Health equity and social justice
Medverkande: Michael Marmot, Institute of Health Equity, London, Storbritannien
Beskrivning:Putting health equity at the heart of policy discussions means that at the highest level society has to be committed to social justice.  More practically, all policies should be formulated with regard to their impact on health equity.  Medical and health professionals have key roles to play in their own practice, in working with others, and as advocates.
 

Symposium

Har vi tänkt efter före - eller bara blir det? Om prioriteringar i sjukvården
Medverkande:
Eva Arvidsson* 1, Per Carlsson* 2, Lars Sandman3
1Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Landstinget i Jönköping, Jönköping, 2Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, 3Prioriteringscentrum, Linköpings universitet och Högskolan i Borås, Linköping, Sverige
Beskrivning: Resursbrist i sjukvården och därmed krav på prioriteringar gör sig ständigt påmint. Men trots mycket diskuterande och funderande är det få verksamheter som gjort systematiska prioriteringar av sina patienter. Varför är det så? Hur gör vi istället när resurserna inte räcker? Vem får vård? Och vem borde få som inte får? På detta seminarium tar vi, med hjälp av Lars Sandman, professor i etik och Per Carlsson professor i hälsoekonomi och chef på Prioriteringscentrum, upp vi grunderna för prioriteringar i svensk sjukvård, med prioriteringsutredningen, den etiska plattformen och den nationella modellen för prioriteringar som utgångspunkt. Sen diskuterar vi vidare kring prioriteringar i vardagssjukvården tillsammans med två forskare, Eva Arvidsson, allmänläkare och Niklas Ekerstad, kardiolog som disputerade nyligen med varsin avhandling om prioriteringar i sjukvården. Eva Arvidsson har studerat prioriteringar i primärvård och Niklas Ekerstad prioriteringar av sköra äldre hjärtpatienter. Med utgångspunkt från deras forskningsresultat tar vi bl a upp hur prioriteringarna går till nu och hur personal och patienter tänker kring prioriteringar. Vi berör bortträngning och hur man kan ta prioriteringsverktygen till hjälp för att undvika det genom att göra mer systematiska prioriteringar.

Till programmet för 2014 >>