Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Målstyrd behandling vid lungcancer


I Sverige diagnostiseras varje år cirka 3 600 ny fall av lungcancer, vilket gör lungcancer till den fjärde vanligaste cancerformen. Genom förändrade rökvanor har lungcancerincidensen ökat hos kvinnor, och sjukdomen är idag lika vanlig bland män och kvinnor. Incidensen av lungcancer ökar med åldern, och medianåldern vid diagnos är 70 år. Mindre än 10 procent av de som insjuknar i lungcancer är yngre än 50 år.

Trots att prognosen vid lungcancer har förbättrats de senaste tjugo åren, är den fortfarande sämre än vid andra vanliga cancerformer och har en femårsöverlevnad på ca 10-15 %. Den dåliga prognosen beror framför allt på att många patienter diagnostiseras med avancerad sjukdom, och att endast ett fåtal är tillgängliga för kurativ kirurgi.

De senaste åren har tumörbiologiska faktorer med terapeutisk betydelse upptäckts vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC). NSCLC överuttrycker ibland epidermal growth factor receptor (EGFr), och genom tillgång till läkemedel som hämmar signaleringen från EGFr kan behandling med dessa läkemedel ge långvarig tumörremission vid avancerad NSCLC. Vid aktiverande mutationer i EGFr-genen har man fått förbättrad prognos i jämförelse med konventionella cytostatika hos dessa patienter. Denna tumörgenetiska variant ses hos ca tio procent av alla patienter med NSCLC, och är vanligast vid adenokarcinom.

Förutom EGFr-uttryck ses vid NSCLC även andra tumörbiologiska faktorer med potentiell terapeutisk betydelse. EML4-ALK-rearrangemang kan ses hos 3-4 % av patienter med NSCLC och huvudsakligen vid EGFr-negativa adenokarcinom.  EML4-ALK-rearrangemang är ofta associerat med positiva effekter av s.k. ALK-hämmare, som nu finns tillgängliga för behandling av lungcancer.

Som en konsekvens av dessa nya möjliga behandlingar bör sekventiell EGFr- och ALK-testning rutinmässigt göras av tumörmaterial hos patienter med NSCLC, framför allt när medicinsk behandling av adenokarcinom övervägs.

Programpunktens mål är att ge en uppdatering av det aktuella området samt utifrån nuvarande och framtida ny kunskap av betydelsen tumörbiologiska faktorer diskutera hur utredning, diagnostik och behandling av icke-småcellig lungcancer ytterligare kan förbättras. Ökad kunskap om tumörbiologiska faktorer kan få stor betydelse när det gäller att förbättra prognosen av icke-småcellig lungcancer i framtiden.

Målstyrd behandling vid lungcancer


Medverkande (* = Moderator)
Roger Henriksson*1, Eva Brandén*2, Karl-Gustav Kölbeck 3, Johan Botling 4, Simon Ekman 4
1Karolinska institutet, Stockholm, 2Gävle sjukhus, Gävle, 3Karolinska universitetssjukhuset/Solna, Stockholm, 4Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige