Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Lämna programförslag till Riksstämman 2015

Medicinska riksstämman är den största mötesplatsen för läkares vidareutbildning och fortbildning. En viktig arena för utbyte av erfarenheter och kunskaper specialister emellan. Baserat på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden: vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjuder vi en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor med ett specialitetsövergripande tvärvetenskapligt program.

Välkommen att lämna programförslag till Medicinska riksstämman den 3-4 dec 2015


Årets tema "Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter"

Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför?
Var med och påverka utvecklingen för en vård och hälsa med människans behov i fokus.

Programpunkter

Nu önskar vi förslag på programpunkter som är specialitetsövergripande och kopplade till frågor som drivs med fokus på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden.

Årets tema "Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter"

Årets tema är Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter och går som en röd tråd genom programmet och kombinerar föreläsningar med workshops, gästföreläsare och debatter. Vi önskar förslag med innehåll enligt följande strimmor:

Kunskapsutbyte, vidareutbildning och fortbildning
Läkaryrket innebär livslångt lärande. Uppdatering och fördjupning av våra gemensamma och specialitesövergripande
kunskaper och förhållningssätt måste ske fortlöpande i en alltmer specialiserad sjukvård.Hur säkrar vi en läkarkår som är uppdaterad för att möta framtidens utmaningar?


En värdefull vård
Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas, organiseras och ledas för att människan ska få bästa möjliga hälsa och vård?

Etik, kvalitet och prioriteringar
En komplex hälso- och sjukvård ställer höga krav på kunskap, kvalitet och prioriteringar. Med olika organisationsformer ökar behovet av att mäta kvalitet. Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Hur ska vi arbeta för att inte viktiga värden går förlorade?

Prevention och folkhälsa - nationellt och globalt

Hur får vi ett friskare samhälle? Hur uppnår vi en mer jämlik vård och hälsa?
Hur möter vi utmaningar nationellt och globalt?


Forskning, innovationer, nya behandlingsmetoder och läkemedel
Forskning och innovation är avgörande för att möta framtidens utmaningar. Nya evidensbaserade behandlingsmetoder och läkemedel behöver implementeras i den kliniska vardagen. Hur säkerställer vi en hög kvalitet på klinisk forskning i Sverige, och hur kan den integreras i verksamheten?

Patientsäkerhet och förbättringskunskap
Hur ska vi arbeta med förbättringskunskap, ledarskap och uppföljning för en patientsäker vård?

IT , e-hälsa och kommunikation
Hur ska vårdens IT-system och kommunikationverktyg vara utformade och användas för att fungera som stöd i kommunikationsprocessen? Hur säkrar vi patientensäkerheten och den enskildas rätt till integritet och sekretess samtidigt som vi ökar patienternas delaktighet och självständighet?

Internationella föreläsare

Svenska Läkaresällskapet bidrar till kostnaderna för inbjudan av internationella föreläsare, gärna innovativa, spännande och kontroversiella personer som kan locka många åhörare från flera sektioner. Vi ser gärna att internationella föreläsare även ingår i övrigt program såsom workshops eller debatt, och välkomnar särskilt förslag på kvinnliga föreläsare.

Certifiering av fortbildning

Vi erbjuder även 2015 en SLS certifiering där de programpunkter man deltagit i registreras i ett personligt kursintyg som kan användas för uppfyllande av hela eller delar av mål inom ST eller i cv som fortbildning. Programmet LIPUS-granskas.

Sektionernas program

Det vetenskapliga programmet fokuserar på över-gripande programpunkter och uppdaterade riktlinjer av intresse för flera specialiteter. Vi erbjuder även fortsatt möjlighet för sektionsspecifika program och möten som med fördel kan kombineras med ett deltagande under programmet i stort.

Lämna programförslag senast den 20 mars 2015

Till anmälan av programförslag >>

Förslagen ska vara inne senast den 20 mars. Vid frågor kontakta
eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87.