Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Hälsotorgets workshop-program


Torsdag den 4 december Sal 21


9.00–10.00
Ämne: Samtal om etik och levnadsvanearbete
Deltagare: Helena Dreber, ST-läk allmänmed, Läkaresällskapets Etikdelegation, Elin Ericsson, kirurg, Läkarförbundets Etik- och Ansvarsråd, Inger Torpenberg, etikansvarig SSF, Richard Löfvenberg, ortoped, Ingrid Larsson, nutritionist, Susanne Fredén, dietist, Marianne Johansson, barnmorska, Mona Wahlgren, sjuksköterska m tobaksprevention och Göran Boëthius, pens.lungläkare, tobaksförebyggare.
Sammanfattning: Vilka etiska aspekter stöter vi på i det hälsofrämjande arbetet och hur hanterar vi ev problem?
Org: SLS, SSF

10.00–10.30
Ämne: E-cigaretten - hot eller frälsning?
Föreläsare:
Lovisa Högberg, Matz Larsson
Org: Läkare mot Tobak

10.30-11.00
Ämne: FaR: Hur gör man och hur gör man inte
Föreläsare: Jill Taube och Matthias Lidin
Sammanfattning: Jill Taube, psykiatriker och projektledare och Mattias Lidin, specialistsjuksköterska och doktorand, från Livsstilsmottagningen på Karolinska sjukhuset, berättar om metoden Fysisk Aktivitet på recept, möjligheter och begränsningar. Är det en metod som kan användas i alla lägen? När kan det behövas extra stöd? Vad vet vi om evidensen? Kom och ställ frågor och berätta om era erfarenheter!
Org: SLS, SSF

11.00-11.30

Ämne: Alkohollinjen
Föreläsare: Nelleke Heinemans, Astri Brandell Eklund
Sammanfattning: Alkohollinjen erbjuder stöd per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor men även för anhöriga. I samtalen används Motiverande samtal (MI) med inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT). Insatserna individanpassas och både uppföljande samtal och hänvisning till andra verksamheter kan erbjudas. Kvalitetssäkring och kontinuerlig fortbildning baseras bl.a. på MITI-kodning (Motivational Interviewing Treatment Integrity) av MI-samtalen. En uppföljning ett år efter den första kontakten visar signifikanta förbättringar av både alkoholvanorna och den psykiska hälsan.
Org: SLL

11.30-12.10
Ämne: Etik: Hur ta upp levnadsvanor med cancerpatienter?
Föreläasre:
Sölvi Vejby
Sammanfattning:
  Sjuksköterska inom hematologisk vård och behandling samt processledare för implementering av levnadsvanor på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Org: SSF

13.15-13.45
Ämne: MET vid alkoholberoende
Föreläsare: Sven Andreasson, expert från arbetet med nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård.
Org: Socialstyrelsen

13.45-14.30
Ämne: Matvanor: Hur samtalar man? Ställ dina frågor!
Föreläsare: Anette Jansson, Ingrid Larsson och Iréne Nilsson Carlsson
Sammanfattning: Vi kommer bl.a. att diskutera vilka stöd som finns för att föra samtal och ge råd om bra matvanor.
Org: Livsmedelsverket, Dietisterna, Socialstyrelsen

14.30-15.30

Ämne: Hälsoundersökningar: Att vara eller icke vara
Föreläsare: Måns Rosén, SBU, Margareta Norberg, Västerbottens Hälsoundersökningar, Stig Norberg, Arbets- och miljömedicin
Sammanfattning: En Cochranerapport 2012 ifrågasatte generella hälsoundersökningar. Vi redogör för svenska erfarenheter av hälsoundersökningar, SBU ger sin syn, och vi avslutar med en diskussion.
Org: SLS

15.30-16.30
Ämne: Mingel med sektionsansvariga SLS samt dagens aktörer
Sammanfattning: Kom och mingla och ställ frågor till dagens workshophållare, samt prata med sektionsansvariga läkare om levnadsvanearbetet.
Org: SLS

Fredag den 5 december Sal 21


9.00-9.45
Ämne: ”Should alcohol be promoted as part of a healthy lifestyle?”
Föreläsare: Tim Naimi, Schools of Medicine and Public Health, Boston University, Boston, USA
Sammanfattning: Debate on the evidence for benefits from moderate alcohol consumption, in connection with a new report from the Swedish Society of Medicine and IOGT-NTO reviewing the scientific evidence on this issue.
Org: IOGT-NTO, SLS

9.45-10.25
Ämne: Artrosskola eller operation?
Föreläsare: Kristin Wetterling och Torkel Engström
Sammanfattning: Hederspriset i Guldskalpellen gick till en grupp fysioterapeuter som har utvecklat ett koncept som ger artrospatienter snabbare och säkrare vård. Mindre lidande för patienterna, och besparingar för samhället genom minskat behov av kostsamma undersökningar och operationer. Vid seminariet/ws kommer artrosskolans grundkoncept att belysas.
Org: Fysioterapeuterna

10.25-10.45  
Ämne: Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – javisst är det möjligt!
Föreläsare: Göran Boëthius
Sammanfattning:
Läkarkårens - och hela hälso- och sjukvårdens - roll i opinionsbildningen för ett politiskt beslut om en långsiktig utfasning av rökningen i Sverige
Org: Läkare mot Tobak/Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

10.45-11.45
Ämne: Olika samtalsmetoder: Vad säger forskningen?
Föreläsare: Hanne Tönnesen, Benjamin Bohman och Lars Forsberg
Sammanfattning: Lärdomar från några metodstudier som initierats av Socialstyrelsen för att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder
Org: Socialstyrelsen

11.45-12.45
Ämne: Hur går det egentligen att implementera de nationella riktlinjerna?
Föreläsare: Iréne Nilsson Carlsson
Sammanfattning: Rapport från implementeringsprojektet – erfarenheter, tips och lärdomar
Org: Socialstyrelsen

12.45-13.15
Ämne: Hälsokalkylator
Föreläsare: Inna Feldman
Sammanfattning: HFS - nätverket har utvecklat ett datorprogram ”Hälsokalkylator” i syfte att skatta förändringar i nya sjukdomsfall och relaterade samhällskostnader(hälso-och sjukvård, kommun och försäkringskassan) utifrån de fyra vanliga riskfaktorerna för sjukdom: kraftig övervikt (BMI över 30), daglig tobaksrökning, fysisk inaktivitet och missbruk av alkohol. Hälsokalkylatorn kan användas på olika nivåer (lokalt och regionalt) som stöd för professioner och beslutsfattare vad det gäller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Org: Hälsofrämjande Sjukvård

13.15-14.00
Ämne: Stark vid operation eller graviditet - stark för livet
Sammanfattning: Graviditet och operation - händelser i livet som visat sig skapa motivation till förändring av dåliga levnadsvanor. Vad vet vi idag hur livsstilsfaktorer påverkar graviditet eller operation och hur kan vi dra nytta av våra kunskaper för att få patienten att bibehålla sin livsstilsförändring?
Org: SLS, SSF, SBF

14.00-15.00
Ämne:
Teamarbetet: Hur blir vi bättre och bättre dag för dag?
Föreläsare: Ylva Lyander, Ulla Kroksmark, Anna Kiessling
Sammanfattning: Under workshopen kommer vi att diskutera vad team och teamarbete är.
Du som deltagare får ta del av exempel utifrån från reella fall där sex professioner, arbetsterapeuter, barnmorskor, dietister, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor ger exempel för hur man kan arbeta med levnadsvanor i olika patientgrupper.
Org: Professionerna