Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter


Framtidens läkemedelsbehandling – en äldrefråga med nya utmaningar


Under de senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen hos äldre ökat med över 60 procent. I takt med detta har också olika problem relaterade till läkemedel blivit allt vanligare i denna grupp. Socialstyrelsen har sedan 90-talet på olika sätt verkat för att förbättra kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, och det finns nu tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, med bland annat en minskad användning av olämpliga läkemedel och vissa psykofarmaka. Samtidigt har dock behandlingen med många andra läkemedel ökat, främst läkemedel mot somatiska sjukdomar såsom hjärt-kärlläkemedel.

En av de allvarligaste konsekvenserna av den omfattande läkemedelsanvändningen är att uppemot 30 procent av alla akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Tyvärr upptäcks dock sällan dessa tillstånd, vilket innebär en risk för felaktig behandling. Socialstyrelsen genomför därför under 2014 en kartläggning av läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, med syfte att öka kunskapen om detta problemområde, och skapa en grund för indikatorer och instrument som kan underlätta identifiering av dessa tillstånd och på sikt förebygga dem.

För att stödja en ökad kompetens inom området har Socialstyrelsen också tagit fram en fallbaserad webbutbildning för AT-läkare. Utbildningen heter Läkemedelsbehandling av äldre och vänder sig till läkare som ännu inte påbörjat specialisering. Utbildningen planeras kunna användas både av AT-läkaren vid enskilda studier och som programpunkt vid exempelvis AT-seminarier vid respektive blocktjänstgöring.

En översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården har varit planerad sedan en tid tillbaka. Skälet till detta är att bl.a. författningen har funnits i många år och att det finns ett behov av att anpassa den efter utvecklingen som skett på området. I den förstudie som Socialstyrelsen tagit fram har det framkommit att det finns behov av förändringar inom bl.a. områdena : IT-utveckling, förhållandet till andra författningar, skillnader i läkemedelshantering mellan öppen och sluten vård samt vilka yrkeskategorier som  regleras i föreskriften.

Medverkande: Örjan Skogar, Johan Fastbom, Karin Thorheim, Lisa van Duin och Frida Nobel

Kan mormor bli muskelbyggare? Hur öka muskelmassa och förbättra muskelfunktion hos äldre?

Äldre personer har ofta låg fysisk aktivitet och nedsatt fysisk funktion. Kan principer som används av kroppsbyggare i högre grad  appliceras inom geriatrik/äldre-vård/omsorg?

Medverkande:
Gunnar Akner, Karin Henriksson Larsén, Eva Blomstrand, Christer Malm och Anders Eriksson

Kosttillägg för undernärda äldre

Kosttillägg används ofta i både sjukvården och den kommunala omsorgen för att motverka risk för undernäring eller behandla redan etablerade tillstånd av undernäring hos äldre personer. Vilket vetenskapligt underlag finns för användning av kosttillägg för äldre personer?

Symposiet redovisar resultatet av en systematisk litteraturgenomgång angående behandling med kosttillägg till personer 70 år och äldre. Arbetet ingår som ett av flera regeringsuppdrag inom projektet ”Mest sjuka äldre” och resultatet publiceras som en SBU-rapport hösten 2014. Resultatet av evidensgranskningen diskuteras i relation till användningen av kosttillägg i sjukvården och den kommunala omsorgen om äldre personer.

Medverkande: Gunnar Akner, Sten Anttila, Ylva Orrevall och Anne-Marie Boström