Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Årets tema


"Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter"

Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför?
Var med och påverka utvecklingen för en vård och hälsa med människans behov i fokus. Vi har identifierat sju nyckelområden.


Kunskapsutbyte och uppdateringar
Läkaryrket innebär livslångt lärande. Uppdatering och fördjupning av våra gemensamma och specialitetsövergripande kunskaper och förhållningssätt måste ske fortlöpande i en alltmer specialiserad sjukvård.Hur säkrar vi en läkarkår som är uppdaterad för att möta framtidens utmaningar?

Etik och prioriteringar
En komplex hälso- och sjukvård ställer höga krav på kunskap, kvalitet och prioriteringar. Med olika organisationsformer ökar behovet av att mäta kvalitet. Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Hur ska vi arbeta för att inte viktiga värden går förlorade?

Prevention och folkhälsa

Hur får vi ett friskare samhälle? Hur uppnår vi en mer jämlik vård och hälsa?
Hur möter vi utmaningar nationellt och globalt?


Forskning och innovationer
Forskning och innovation är avgörande för att möta framtidens utmaningar. Nya evidensbaserade behandlingsmetoder och läkemedel behöver implementeras i den kliniska vardagen. Hur säkerställer vi en hög kvalitet på klinisk forskning i Sverige, och hur kan den integreras i verksamheten?

Patientsäkerhet och kvalitet
Hur ska vi arbeta med förbättringskunskap, ledarskap och uppföljning för en patientsäker vård?

IT och e-hälsa
Hur ska vårdens IT-system och kommunikationsverktyg vara utformade och användas för att fungera som stöd i kommunikationsprocessen? Hur säkrar vi patientsäkerheten och den enskildas rätt till integritet och sekretess samtidigt som vi ökar patienternas delaktighet och självständighet?