Pressmeddelanden

2013-04-03

Sverige, inflytelserik aktör inom post-2015 agendan
” Så många friska år som möjligt för alla”

2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda och inom området global hälsa har Sverige en inflytelserik roll. Svenska Läkaresällskapet (SLS) initierar därför konferensen ’ Global Health beyond 2015’ som samlar edande experter för att diskutera världshälsofrågan utifrån tre teman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimat. Målsättningen, förutom ökad kunskap om global hälsa, är att man sätter ramverket för ’The Stockholm Declaration on Global Health’. En handlingsplan med konkret utvecklingsagenda som besökare till konferensen uppmanas bidra till.

Få vet att Sverige har en viktig och betydande roll internationellt gällande diskussionerna och riktlinjerna för framtidens globala hälsa för FN:s millenniemål. Uppdraget innebär både att dra slutsatser av de befintliga millenniemålen samt ge förslag på hur nya mål kring hälsa kan formuleras i den så kallade post-2015 processen. Därför har nu Svenska Läkaresällskapet initierat den unika tvärvetenskapliga konferensen ’ Global Health beyond 2015’. Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, förklarar;

”Ett övergripande hälsomål, förutom att vi får leva längre, är att alla borde ha rättighet till en så god hälsa som möjligt genom hela livet. Hälsan måste prioriteras mer och Sverige har en mycket inflytelserik roll internationellt gällande post-2015 agendan, bland annat är världens första ambassadör i global hälsa svensk; Anders Nordström. Förut handlade hälsoproblemen i låginkomstländer främst om överlevnad och smittsamma sjukdomar, idag handlar hälsoproblemen dessutom om högt blodtryck, cancer, diabetes, psykisk ohälsa och klimatpåverkan. Vi hoppas konferensdagarna lyfter hälsofrågorna ytterligare och att fler engagerar sig. Det är dags att agera nu”.

Under två dagar samlas ledande experter för att diskutera global hälsa utifrån tre teman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimat. Teman som också sätter ramverket för ’The Stockholm Declaration on Global Health’, en handlingsplan med konkret utvecklingsagenda.

”När det gäller framtida prioriteringar för global hälsa finns många potentiella agendor”, säger Peter Byass, professor i hälsofrågor Umeå Universitet inför konferensen. ” Vi har därför inför diskussionerna i Stockholm valt några av de områden vi tror kommer att vara viktiga inom global hälsa. Ojämlikhet och fattigdom är ofrånkomligt som sociala bestämningsfaktorer. Sedan är livsstilsrelaterade och icke-kommunicerbara sjukdomar ett enormt ökande hälsoproblem liksom klimatet.

Ekonomi, politik, klimat och sociala omständigheter är bara några faktorer som påverkar hälsan vid sidan av de direkta effekterna av hälso- och sjukvård. Samtidigt kan hälso- och sjukvårdssystem begränsas av bristande resurser, kunskap och effektiva strategier. Under 4 april pågår intressanta paneldebatter och föreläsningar i Stockholm Waterfront Congress Centre. Den 5 april är en sluten workshop då nyckeltalare tillsammans med studenter diskuterar global hälsa. Dagarna sätter ramverket för ’ The Stockholm Declaration on Global Health’, Stockholmsdeklarationen, som väntas presenteras nationellt och internationellt i slutet av maj.


Missa inte

Pressbilaga1 med information om konferensens teman samt FN:s millenniemål. 

För pressackreditering och intervjuer: kontakta tanja@greenwood.se eller ring 0707-91 57 36


Pressbilaga 1

Konferensens tre huvudteman sätter även ramverket inför ’The Stockholm Declaration on Global Health’, Stockholmsdeklarationen, som sammanställs och publiceras efter mötet i slutet av maj. Teman som arbetsgruppen för ’Global Health beyond 2015’ tagit fram och som återspeglar, inte alla, men oerhört viktiga områden inom global hälsa.

1. Ojämlikhet
Världen fortsätter att vara ojämlik, men inte bara mellan fattiga och rika länder, utan även hur man demografiskt inom ett land har tillgång till god hälso- och sjukvård, liksom information om en hälsosam livsstil.

2. Livsstils- och kroniska sjukdomar
Vid sidan av direkt fattigdom och smittsamma sjukdomar ökar de så kallade icke-smittsamma sjukdomarna (NCD) såsom högt blodtryck, diabetes och cancer. Sjukdomar som direkt är kopplade till ohälsosamt leverne, alkohol, tobak och minskad fysisk träning har ökat lavinartat, liksom psykisk ohälsa. Utbildning, information och kunskap mot både hälso- och sjukvården liksom allmänheten är ett måste.

3. Klimat och hälsa
Klimatförändringarna innebär en allt större utmaning för människors hälsa. Väderförhållanden har alltid påverkat hälsan och det är viktigt att förstå vad hälsoeffekterna av klimatet kan bli och att det för framtiden finns hälsoekonomiska vinster inte bara regionalt och nationellt utan även globalt om större integration sker tvärvetenskapligt; mellan regeringar, internationella organ, företag och akademiska världen.


FN:s Millenniemål
1. Halvera jordens fattigdom och hunger.
2. Se till att alla barn får gå i grundskolan.
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
4. Minska barndödligheten.
5. Förbättra mödrahälsan.
6. Stoppa spridningen av hiv och aids.
7. Säkra hållbar utveckling.
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel.


2013-03-14

Vilken värld vill du leva i?
- Sverige värd för konferensen Global Health Beyond 2015, 3-5 april

Hälsofrågor måste tas på allvar med fokus på våra kommande generationer anser Svenska Läkaresällskapet (SLS); initiativtagare till ’Global Health beyond 2015’. En unik tvärvetenskaplig konferens där medicin, hälsa, politik och näringsliv möts för att utmynna i en konkret handlingsplan på hur man kan förbättra mänsklighetens hälsovillkor; ”The Stockholm Declaration on Global Health”.

Medverkar gör bland annat Richard Horton (The Lancet), Mariam Claeson
(Bill & Melinda Gates Foundation), Gunhild Stordalen (Stordalen Foundation), Nisha Pillai (nyhetsankare BBC World News), Peter Byass (Professor i globalhälsa), Anders Nordström (Ambassadör global hälsa), Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) och Hans Rosling (Professor i global hälsa).

Presskonferensen inför dagarna sker 3 april klockan 11.00 på Clarion Hotel Sign. Den 4 april arrangeras konferensen på Stockholm Waterfront Congress Centre. Den 5 april hålls en workshop med inbjudna gäster och studenter. Pressackrediteringen för alla tre dagar är öppen nu, intervjuer med nyckelföreläsare kan ordnas innan konferensen.

”Det är ett kritiskt tillfälle för Sverige att höja kunskapen om global hälsa och medverka till handling; vi har en viktig röst internationellt och med konferensen vill vi nu höja den ytterligare. Vi talar inte enbart om en hållbar värld utan även om hållbara människor. År 2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda. Når vi dit, vad händer sedan? Vi står inför stora utmaningar och möjligheter, men vi måste agera nu!” säger Peter Friberg ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Var vi än i världen lever är hälsofrågor i högsta grad relevanta för ett väl fungerande samhälle, vilket också är anledningen att Svenska Läkaresällskapet (SLS) tagit initiativ till att Sverige är värd för den unika konferensen ”Global Health beyond 2015”. Utgångspunkten är att se global hälsa från tre olika huvudteman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimatförändringar och hur dessa påverkar människans hälsosituation i världen.

De flesta länderna i världen utvecklas i positiv riktning. Medellivslängden för världens befolkning har ökat, fler barn går i skolan, tillgången till rent dricksvatten har ökat och fler länder har demokrati. Samtidigt som mycket i världen har blivit bättre, fortsätter klyftorna mellan de rika och allra fattigaste att öka. Varje dag dör 21 000 barn av sjukdomar som kan förhindras eller botas. Varje dag dör runt 1 000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Utsläppen av koldioxid är högre än någonsin tidigare och negativa klimateffekter påverkar direkt vår hälsa.

I Sverige kan medellivslängd variera kraftigt beroende på social tillhörighet, bostadsområde och inkomst. Livsstils- och kroniska sjukdomar såsom cancer, diabetes och högt blodtryck ökar i länder där befolkningen kommit ur den absoluta fattigdomen samtidigt som psykisk ohälsa bör uppmärksammas. Nu hoppas man att konferensen ska lyfta globala hälsofrågor, analysera dem och genom debatt och workshop driva frågorna vidare. 

Pressackreditering, speciellt bloggpass, intervjuer med nyckeltalarna - samt digitalt pressrum

3 april, Presskonferens, 11.00-12.00
Clarion Hotel Sign, skyltar till lokalen finns vid entrén.

4 april, Konferens
Stockholm Waterfront Congress Centre med start klockan
08.00 – samt föreläsnings- och debattschema fram till 18.00.
Underhållning med Sami Al Fakir 18.00-18.30.

5 april, Workshop, 09.00-17.00
Workshop med inbjudna gäster samt studenter hålls på Svenska Läkaresällskapets lokal på Klara Östra Kyrkogata 10 med start klockan
08.30-17.00

Intervjuer kan ordnas med nyckeltalarna före konferensen eller bokas till presskonferensdagen den 3 april. Förutom presspass kommer även bloggare att kunna ackreditera blogg-pass vid inskrivningen på Stockholm Waterfront Congress Centre, som ger fri tillgång till konferensdagarna.

För bokning av intervjuer och ackreditering kontakta tanja@greenwood.se eller ring 0707-91 57 36 till Greenwood Communications. Svenska Läkaresällskapet kommer tillsammans med Bloggbyrån ha ett digitalt pressrum där filmklipp, bakgrundsinformation och bilder från konferensen kan laddas ned.

Pdf >>

Till pressrummet på Mynewsdesk >>


2013-02-08
Save the date 3-5 april 2013
“ Global Health Beyond 2015 ”- tre dagar med fokus på globala hälsofrågor

Boka in 3-5 april 2013 då Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in media
att delta på ”Global Health Beyond 2015”- tre dagar med globala hälsofrågor i
fokus.

Programmet för de olika dagarna kantas av spännande aktiviteter, där utgångspunkten är tre huvudteman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimatförändringar och hur dessa påverkar människans hälsosituation i världen. Allt arrangeras under namnet ”Global Health Beyond 2015” (#GH2015).

Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet förklarar;
“ Det är dags att lyfta hälsofrågan tydligare. Globala hälsofrågor berör oss alla och med konferensen vill vi öka medvetenheten och kunskapen om dessa komplexa frågor. Hur kan vi jobba vidare för att möta utmaningarna? Vi är fantastiskt glada att vi har fått ihop ett så intressant program som kommer att ge mycket kunskap och energi."

Global Health beyond 2015 dag för dag

Den 3 april: Arrangeras en presskonferens för lansering av en vetenskaplig rapport om hälsosituationen i världen.

Den 4 april: Hålls konferens i Stockholm Waterfront Congress Centre med en rad inspirerande föreläsare. Både nationellt och internationellt erkända världsledande experter inom fältet global hälsa; Hans Rosling, Johan Rockström, Gunhild Stordalen, Mariam Claeson, Richard Horton och Tedros Adhanom Ghebreyesus för att nämna några. Underhållning kommer att ske av bland andra Sami Al Fakir.

Den 5 april: Arrangeras en workshop i Svenska Läkaresällskapets lokaler för att särskilt inbjudna yngre forskare och studenter ska få tillfälle att diskutera hur vi ökar ämnet global hälsa inom forskning och utbildning. Ett viktigt delmål i det globala arbetet.

Pressackreditering samt utlämning av speciella bloggpass:
Mer detaljerad information om presskonferensen, föreläsarna, tider och möjlighet till specialintervjuer kommer att ges cirka 2 veckor innan mötet. Redan nu finns möjlighet för utvald press och bloggare att ackreditera sig för hela eller delar av konferensen.

Pdf>>

 

 Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Läs tidningsbilaga

Läs tidningsbilaga

Tema Global hälsa

Gunhild Stordalen, Mariam, Caleason, Anders Nordström intervjuas.

Intervjuer

Intervjuer

Medverkande

Hans Rosling med flera berättar om global hälsa.