Global Health - beyond 2015

Stockholm Waterfront Congress Centre den 4 april 2013


Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. Därför arrangerar SLS konferensen Global Health - beyond 2015.

Tillsammans med våra partners, den världsledande medicintidskriften The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och Kungliga Vetenskapsakademien, KVA har vi startar ett vetenskapligt arbete och oberoende analys av nuläget för människans hälsa ur global synvinkel. Rapporten kommer att presenteras i samband med konferensen Global Health – beyond 2015 på Stockholm Waterfront Congress Centre den 4 april 2013 samt på en workshop den 5 april 2013.

Efter input från konferensens experter och partners, samt inte minst dagens ungdomar och studenter, kommer vi att presentera ”The Stockholm Declaration on Global Health”, som blir en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.

Utgångspunkten för konferensen är FN:s Millenniemål, UN Millennium Development Goals, MDG, vilka världens länder enades om år 2000.

1.     Att extrem fattigdom och svält ska utrotas

2.     Att alla barn ska gå i skolan

3.     Att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas 
4.     Att minska barnadödligheten

5.     Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet

6.     Att stoppa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andra 
sjukdomar

7.     Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling

8.     Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Målsättningen med överenskommelsen är att halvera fattigdomen till år 2015. En målsättning som ser allt mer avlägsen ut. ”The Stockholm Declaration on Global Health” presenterar vad som måste göras för att Millenniemålen ska vara uppfyllda inom de kommande 25 åren, när dagens ungdom står mitt i livet.

Förutom Millenniemålen kommer icke-kommunicerbara sjukdomar (NCDs), livsstilssjukdomar, klimatförändringar och ojämlikhet att diskuteras på konferensen.

En projektgrupp har tillsatts under ledning av Peter Byass, professor i global hälsa, Umeå universitet, för att göra den vetenskapliga kartläggningen och analysen av människans hälsoläge ur global synvinkel och med Millenniemålen som utgångspunkt.

I projektgruppen ingår även bland andra Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, Robert Beaglehole, professor emeritus, The University of Auckland och Ruth Bonita, professor emeritus, The University of Auckland, Hannah Akuffo, biträdande professor, Karolinska Institutet, professor Stig Wall, Umeå universitet samt internationella medicinstudent organisationen IFMSA/internationella sekr i Svenska Läkaresällskapets kandidatförening.

Målet för processen Global Health – ”beyond 2015” är att öka medvetenheten av globaliseringens betydelse för hälsan i världen och dess konsekvenser, och hur vi kan påverka utvecklingen. Vi vill framför allt engagera de unga till nya idéer och fortsatt arbete!

Observera att konferensen är på engelska.Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.