Fakta om Milleniemålen

 

År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativet till millennietoppmötet med världens ledare i FN:s högkvarter i New York. Vid mötet deltog 147 stats- och regeringschefer från alla FN:s medlemsländer.

”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta.”

Utifrån deklarationen från toppmötet formulerades åtta mätbara mål:

1. Halvera jordens fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskola
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv och aids
7. Säkra en hållbar utveckling
8.  Öka samarbetet kring bistånd och handel

Millenniemålen ska vara uppnådda år 2015. Arbetet fortsätter efter 2015 och nästa generations utvecklingsmål kommer att vara mer inriktade på hållbar utveckling.
I stället för MDGs - Millenium Development Goals, talar man om SDGs - Sustainable Development Goals. 

Världshälsoorganisationen WHO, Unicef, Botswana och Sverige leder tillsammans en tematisk konsultation kring området hälsa. Uppdraget innebär både att dra slutsatser kring de befintliga millenniemålen och ge förslag på hur mål kring hälsa kan formuleras i den nya, globala utvecklingsagendan som utarbetas i den så kallade post2015-processen.

Läs mer

Milleniemålen >>

Human Development Report 2013 Summary Svenska >> 

The Millenium Development Goals Report 2011 >> 

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen (2012),
FN:s utvecklingsprogram UNDP >>

World Health Organization (WHO) >>

The World Bank >>


United Nations Development Programme (UNDP) >>

The Lancet, The Global Burden of Disease Study 2010 >>

Post-2015 Development Agenda >>

Sustainable Development Goals >>

Rio+20 >>


Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.