Världen har blivit bättre
Under de senaste årtiondena har de flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning och förbättrats inom en rad olika områden. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten, antalet barn som dör före fem års ålder har minskat, fler barn går i skolan och fler länder har demokrati.

Trots stora framsteg kvarstår stora utmaningar och en hel del arbete.
Klyftorna mellan de rika och allra fattigaste fortsätter att öka och utsläppen av koldioxid fortsätter att öka och är högre än någonsin tidigare.

Vad händer efter 2015?
Millenniemålen ska vara uppnådda år 2015. Arbetet fortsätter efter 2015 och nästa generations utvecklingsmål kommer att vara mer inriktade på hållbar utveckling.
Istället för MDGs - Millenium Development Goals, talar man om SDGs - Sustainable Development Goals. Världshälsoorganisationen WHO, Unicef, Botswana och Sverige leder tillsammans en tematisk konsultation kring området hälsa. Uppdraget innebär både att dra slutsatser kring de befintliga millenniemålen och ge förslag på hur mål kring hälsa kan formuleras i den nya, globala utvecklingsagendan som utarbetas i den så kallade post2015-processen.

Global Health beyond 2015
Sverige har en inflytelserik roll i denna process och det är en av anledningarna till att Svenska Läkaresällskapet tagit initiativet till konferensen "Global Health beyond 2015" som samlar ledande experter för att diskutera världshälsofrågan utifrån tre teman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimat.

Målsättningen, förutom ökad kunskap om global hälsa, är att man sätter ramverket för "The Stockholm Declaration on Global Health". En handlingsplan med konkret utvecklingsagenda som besökare till konferensen uppmanas bidra till.

Få vet att Sverige har en viktig och betydande roll internationellt vid diskussionerna och riktlinjerna för framtidens globala hälsa. Uppdraget innebär både att dra slutsatser av de befintliga millenniemålen samt ge förslag på hur nya mål kring hälsa kan formuleras i den så kallade post-2015 processen.

”Ett övergripande hälsomål, förutom att vi får leva längre, är att alla borde ha rättighet till en så god hälsa som möjligt genom hela livet. Hälsan måste prioriteras mer och Sverige har en mycket inflytelserik roll internationellt gällande post-2015 agendan, bland annat är världens första ambassadör i global hälsa svensk; Anders Nordström. Förut handlade hälsoproblemen i låginkomstländer främst om överlevnad och smittsamma sjukdomar, idag handlar hälsoproblemen dessutom om högt blodtryck, cancer, diabetes, psykisk ohälsa och klimatpåverkan. Vi hoppas konferensdagarna lyfter hälsofrågorna ytterligare och att fler engagerar sig. Det är dags att agera nu”.

Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet


The Stockholm Declaration on Global Health
Konferensens tre huvudteman sätter även ramverket inför "The Stockholm Declaration on Global Health", Stockholmsdeklarationen, som sammanställs och publiceras efter mötet i slutet av maj.

1. Ojämlikhet
Världen fortsätter att vara ojämlik, men inte bara mellan fattiga och rika länder, utan även hur man demografiskt inom ett land har tillgång till god hälso- och sjukvård, liksom information om en hälsosam livsstil.

2. Livsstils- och kroniska sjukdomar
Vid sidan av direkt fattigdom och smittsamma sjukdomar ökar de så kallade icke-smittsamma sjukdomarna (NCDs) såsom högt blodtryck, diabetes och cancer. Sjukdomar som direkt är kopplade till ohälsosamt leverne, alkohol, tobak och minskad fysisk träning har ökat lavinartat, liksom psykisk ohälsa. Utbildning, information och kunskap mot både hälso- och sjukvården liksom allmänheten är ett måste.

3. Klimat och hälsa
Klimatförändringarna innebär en allt större utmaning för människors hälsa. Klimat har genom tiderna alltid påverkat hälsan och det är viktigt att förstå vad hälsoeffekterna av klimatet kan bli och att det för framtiden finns hälsoekonomiska vinster inte bara regionalt och nationellt utan även globalt om större integration sker tvärvetenskapligt; mellan regeringar, internationella organ, företag och akademiska världen.


Gör din röst hörd
Genom ökad kunskap och medvetenhet kan vi fortsätta att förbättra världen tillsammans. Kom och gör din röst hörd. "Global Health -beyond 2015" arrangeras den 4 april på Stockholm Waterfront Congress Centre. Vår framtid är allas ansvar.


Till anmälan >>

Till program och medverkande >>


Läs mer

Milleniemålen >>

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen (2012),
FN:s utvecklingsprogram UNDP >>

Gapminder >>

Post-2015 Development Agenda >>

Sustainable Development Goals >>

Rio+20 >>

Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.