Global health

Fattigdom och hunger

Det första av åtta millenniemål lyder: "Vi ska utrota den extrema fattigdomen och hungern”, ett delmål av tre, som ska vara uppnått 2015,
är att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras.

Trots en global ekonomisk kris, höga matpriser, torka och översvämningar kommer delmålet att uppnås. Siffror från Världsbanken visar att fattigdomen i världen redan är halverad från 1990 års nivå. Idag lever
600 miljoner färre människor i extrem fattigdom jämfört med 1990.

Fattigdomsminskning
Den snabbaste tillväxten och största fattigdomsminskningen ser vi i Östasien.
I Kina beräknas antalet fattiga sjunka till cirka 5 procent innan år 2015.
Indien har även upplevt en kraftigt minskad fattigdom. Enligt beräkningar kommer andelen fattiga i Indien sjunka till 22 procent år 2015, jämfört med 51 procent år 1990. Även i den region som är längst ifrån att nå millenniemålen, Afrika söder om Sahara, går utvecklingen framåt. Här beräknas andelen som försöker överleva på mindre än 10 kronor om dagen att minska från 58 procent (1990) till 36 procent år 2015.

Trots framstegen, fortsätter klyftorna mellan de rika och allra fattigaste att öka och nära en 1 miljard människor i världen är undernärda och knappt 1,4 miljarder människor extremt fattiga, det vill säga att de lever på mindre än 10 kronor om dagen.

Fattigdom och hunger är nära sammankopplat, tillgången till pengar styr till viss del tillgången på mat. Undernäring är ett sätt att mäta fattigdom på. Samtidigt har fattigdomen minskat snabbare än hungern, vilket bland annat beror på faktorer som höjda matpriser, naturkatastrofer och felaktig jordbrukspolitik.


Undernäring slår hårt mot barn
Näringsbrist leder till att barn inte växer som de ska och deras immunförsvar försvagas. De blir lättare sjuka med minskad motståndskraften mot de flesta infektionssjukdomar som till exempel diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria. Även deras mentala utveckling försämras, vilket påverkar motivation och produktivitet.  

21 000 barn dör varje dag
Undernäring är allra mest förödande under graviditet och under barnets första år. Om modern lider av näringsbrist kan fostret sluta utvecklas som det ska och spädbarnets fysiska och mentala utveckling kan hindras. Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år finns skadorna i hjärnan kvar under resten av livet. Det innebär en mental funktionsnedsättning med till exempel inlärningssvårigheter samt hämmad kreativitet och initiativförmåga. Undernäring ger både upphov till fattigdom och är en konsekvens av fattigdom. Barns hälsa är grunden för hälsosamma och produktiva samhällen

Nästan en tredjedel av alla barn i utvecklingsländerna är undernärda. 127 miljoner barn väger för lite. Ytterligare 165 miljoner är korta i växten på grund av en näringsfattig diet och kroniska sjukdomar.

Viktigast i bekämpningen av undernäring är tillräckligt med näring, vilket i utvecklingsländer med brist på rent vatten inkluderar bröstmjölk under barnets första sex månader. (http://unicef.se/fakta/undernaring)


Global ekonomisk kris
Den globala ekonomsika krisen har drabbat arbetsmarknaden hårt och många ekonomier har kollapsat som tillföljd tvingat ut miljoner människor ut i arbetslöshet.  Idag lever en av fem arbetare världen i extrem fattigdom.

Klimat och fattigdom
Klimatförändringar slår hårdast mot fattiga människor eftersom de ofta lever i redan hårt ansträngda miljöer med torka, överbefolkning eller konflikter. Klimatet är det största hotet mot minskad fattigdom enligt FN.


Ingen kan göra allt - men alla kan göra något
Genom ökad kunskap och medvetenhet kan vi fortsätta att förbättra världen tillsammans.Under konferensen "Global Health -beyond 2015" samlas ledande experter för att diskutera global hälsa med fokus på klimat, ojämlikhet och livstilssjukdomar. Kom och gör din röst hörd. Vår framtid är allas ansvar.


Källor:
The Millennium Development Goals Report 2010>>

The Millennium Development Goals Report 2011 >>

 

Missa inte!

Dokumentärserien Why poverty? >>
Varför lever en miljard människor i fattigdom? Internationella projektet Why poverty består av åtta entimmesdokumentärer och 30 kortfilmer som sändes över hela världen under en vecka.

”Det är enkelt att utrota fattigdom”
TV-intervju med Hans Rosling  SVT, Agenda 2012 >>


UR:s program om fattigdom och hunger >>


Läs mer:

www.unicef.se >>

Gapminder >>

Det första millenniemålet: ”Halvera fattigdom och hunger” >>

FN:s mat- och livsmedelsprogram (WFP) >>

SIDAs arbete för minskad fattigdom >>

FN:s utvecklingsprogram >>

Mikrokrediter ger fattiga i Zambia möjlighet till nytt liv >>

Palestinskt småföretagande skapar framtidstro >>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) program för att trygga människors livsmedelsförsörjning >>

 

 

 

 Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.