Hippokratespriset

Hippokratespriset, 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver, tilldelas läkare som har etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet och delas vartannat år ut till en kvinna, vartannat år (udda år) till en man. Känner du någon läkare, i år en man, som passar in på de här kriterierna? 

Välkommen a
tt nominera honom till Hippokratespriset 2019 genom att mejla namn och kontaktuppgifter, dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser, till
lilian.lindberg@sls.se senast den 15 maj 2019!

Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut av Läkaresällskapet sedan 2003, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Prisutdelning vid Läkaresällskapets Årshögtid i november. 


Om Clarence Blomquist

Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS etikdelegation under 1960- och 70-talen. Han ville med sina texter klargöra begrepp och frågeställningar och tillhandahålla material för egna ställningstaganden. Betydelsen av egen tankeverksamhet kan aldrig överskattas, skriver han i förordet till en av sina böcker.

Läkarkåren hade under ett par tusen år Hippokrates ed som rättesnöre för sitt etiska handlande i patient-läkarrelationen. När vårdens organisation förändrades radikalt på 1970-talet och vården av patienterna övergick till en ”stab av hälsoarbetare" växte behovet av en vetenskapligt grundad medicinsk etik fram. Clarence Blomquist analyserade i sina böcker centrala begrepp som liv och död, friskt och sjukt, läkarens yrkesroll, sjukhusets sociala struktur samt läkarens och patientens psykologiska reaktioner. Vad sker med tystnadsplikten? Hur vill vi ha våra läkare? Ska läkaren tjäna den enskilde patienten eller samhället? Får man behandla någon mot sin vilja? Är det en rättighet att dö? Clarence Blomquist-medaljen delas till hans minne ut sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik

 

2017-års pristagare: Rolf Ahlzén, Karlstad

”Genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården är han en förebild för många. Han har stimulerat till debatt, utbildning ch samtal mellan kollegor för att väcka intresse för frågorna i olika sammanhang. Rolf Ahlzén får prist för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik – det vill säga hela vägen från att tänka till att göra”.
Hippokratespriset instiftades 2003 för att uppmärksamma och uppmuntra ett etiskt förhållningssätt i läkarens kliniska vardag. Priset, 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj, delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november 2017.

Tidigare års pristagare:

2016

Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

För sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten. 

– Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

 

2015

Valdemar Erling, Kungälv

Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, fick Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. "Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum" lyder en del av motiveringen.

 

2014

Mia Furebring, Uppsala Kristianstad

Motivering: Mia Furebring får priset för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”.

Hon sätter alltid patientens bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas.

Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.

2013

Thomas Nolin, Kristianstad

Prismotivering: "Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd."

 

2012

Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare, Karolinska institutet, Stockholm

Prismotivering: Hon får priset "för sin viktiga etiska gärning. Hon har sedan många år på ett tydligt sätt lyft fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag somi undervisningen av läkarstudenter. Astrid Seeberger omsätter etik i sitt praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska vardagen.I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska synsättet inom sjukvården".

 

2011

Bengt Hofverberg, Färila, Hälsingland.

Prismotivering: Bengt Hofverberg arbetar som familjeläkare i Färila och allt hans arbete genomsyras av ett etiskt tänkande. Han tar alltid in etiska aspekter i sitt möte med patienten, kollegor och övrig personal. Patienter känner sig alltid väl bemötta och lyssnade på och han ser till helheten i sitt möte med patienten. När han handleder AT- och ST-läkare finns alltid etiska frågor med och även, då han deltar som föreläsare i AT-undervisning, tar han upp etik till diskussion. Färila är, trots sin placering långt från AT-orten, en attraktiv placering för AT-läkare tack vare Bengts fenomenala handledning med helhet, etik och närvaro i fokus.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.