Björklunds fond - Projektanslag

Sista ansökningsdag är den 1 februari

Fondens stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar. Sökande ska ha disputerat (för högst 10 år sedan)

Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts! 
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017. Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Projektanslag: 
Samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder.
 
Från och med 2017 kommer projektanslag från Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska från och med årets ansökningsomgång beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan. Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Björklunds fond ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. 

För att erhålla projektanslag krävs att forskningsprojektet har granskats och godkänts av etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i härför särskild ruta.

Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. 

Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag kommer det att anges ett belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året därpå då summan för slutanslaget fastställs.

Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara förbrukade och redovisning ska vara inskriven in ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag (beslut om slutanslag tas ansökningsåret).
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet slutanslag (beslut om slutanslag tas året efter ansökningsåret). 
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Björklunds fond.

Välkommen att ansöka via vårt webbaserade ansökningssystem.

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad.
Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt
CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>

Läs också "Att tänka på när Du söker anslag och stipendier"! >>


Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
monica.winden
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.