Så här ansöker du

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Observera att du bara lägger upp personkort en gång! Personkortet kan du sedan uppdatera vid behov. I fondansökningssystemet kan du få vägledning om registrering, personkort m.m. under "Hjälp och service - för sökande".

Observera att från och med 15 augusti 2016 ska ansökan om Svenska Läkaresällskapets resebidrag för kongressresa och forskningsvistelse vara inkommen senast två månader före avresa!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Att tänka på när Du söker

Medlemskap krävs i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år och medlemsavgiften ska vara betald och oss tillhanda då ansökan skickas in för resebidrag och vid ansökningsperiodens slut för övriga anslag och stipendier.

Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökningsåret.

Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC Foundation (där medlemskap i NSCMID i stället krävs) och till Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.

Alla ansökningar om resor, projekt och stipendier sker via internet.
Undantaget är Hennerlöfska fonden, Kongresstiftelserna och Välgörenhetsfonderna, se information om dessa.

Besked om tilldelning av projektanslag och post doc-stipendier lämnas under slutet av juni månad genom utskick från fondansökningssystemet till den av sökande angivna epost adressen. Besked om SLS resebidrag meddelas efter hand på samma sätt. Besked om tilldelning från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet lämnas under december månad.

Rekvisition av erhållna medel görs på därför avsedd rekvisitionsblankett som efter fullständigt ifyllande och påskrift postas till angiven mottagare på SLS. Länk till rekvisitionsblankett finns i e-post meddelandet och i själva ansökan. Projektanslag rekvireras till det universitet/sjukhus eller annan myndighet där forskningen bedrivs. Stipendier och resebidrag rekvireras till personligt konto.

Projektanslag och Post doc-stipendier ska rekvireras under samma kalenderår som de har beviljats, d v s anslag som beviljats i juni ska rekvireras senast 31 december samma år. Projektanslag från Stiftelsen Söderström Königska Sjukhemmet, som har utdelning i december, ska rekvireras senast sex månader efter beslut, d.v.s. senast i juni, året efter tilldelning. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum.
Medel som inte rekvirerats i tid återgår automatiskt till respektive fond.

Omdisponering av medel sökta från SLS kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Medel anslaget till projekt kan aldrig omvandlas till resa. Medel anslaget till en specifik resa kan inte utnyttjas till annan resa. Sökta anslag ska användas under den tidsperiod som de är sökta för och till det ändamål som angivits i ansökan.

Försäkring och försäkringsskydd under utlandsvistelse samt under tiden för post doc-stipendier uppmanas stipendiaten att ordna på tillfredställande sätt.

Från och med 2017 kommer beviljade projektanslag från SLS fonder och från Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. I beslut om beviljat tvåårsanslag kommer det att anges ett belopp som ska rekvireras ansökningsåret och ett preliminärt belopp som rekvireras året därpå då summan för slutanslaget fastställs.

Dispositionstid och redovisning

Projektanslag ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan ska göras innan dispositionstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

Redovisning av tilldelade medel sker, på heder och samvete, i fondansökningssystemet. Senast en månad efter kongress-/forskningsvistelsens eller post doc-periodens slut ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Projektanslag ska inom föreskriven tid redovisas på motsvarande sätt. Våra revisorer utför sedan kontroller i systemet.

Ettåriga anslag ska vara förbrukade och redovisade senast två år efter beslutsdatum (beslut om slutanslag tas ansökningsåret).

Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisade senast två år efter beslutsdatum för slutanslaget (beslut om slutanslag tas året efter ansökningsåret).

För anslag från SLS och Björklunds fond som beviljats före 2017 samt för anslag från övriga fonder gäller 18 månaders dispositionstid och redovisning inom två år.

För att gå in i ansökan och redovisa
Logga in i ansökningssystemet - http://researchweb.org/is/sls
Gå till mina sidor - mina ansökningar - öppna aktuell ansökan - klicka på "ändra", scrolla ner till redovisningsdelen - redovisa - spara.

Granskning och bedömning av inkomna ansökningar om SLS och Björklunds projektanslag samt om post doc-stipendier görs av Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté som består av ca 25 valda medlemmar, alla experter inom olika kompetensområden och representerar nästan samtliga av landets medicinska lärosäten.

Från och med 2017 bedöms projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet) och sökandes kompetens.

För dessa kriterier används en sjugradig bedömningsskala enligt den definition som används av Vetenskapsrådet och bedömningen av de tre kriterierna används för att ge ett sammanfattande betyg som utgör en helhetsbedömning av ansökans kvallitet. Varje ansökan bedöms också utifrån tilläggskriteriet klinisk relevans eller förankring med användning av en tregradig skala. 

För att beviljas anslag ska en ansökan både ha hög övergripande kvalitet och tillräckligt hög klinisk relevans eller förankring. Granskning av reseansökningar sker löpande under ansökningsperioden. Vi tillämpar forskningsvärldens gängse jävsregler. Inskickade ansökningar är inte offentliga.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.