Övriga HIV testmetoder

HIV subtypsbestämning

Subtypsbestämning utförs genom DNA sekvensering av en del av HIVs arvsmassa efterföljt av fylogenetisk trädanalys med lämpliga referenssekvenser. Oftast används pol-genen, men även den s.k. C2-V3 regionen i HIVs höljegen. Men egentligen kan vilket område som helst i genomet användas.

I nuläget finns inga övertygande data som talar för att subtyp hos den infekterande virusstammen på ett avgörande sätt påverkar kliniskt omhändertagande, behandling, transmission eller patogenes. Subtypsbestämning kan dock ge viktig epidemiologisk information. Vissa diagnostiska tester (fr.a. molekylära baserade på PCR såsom HIV RNA kvantifiering) kan ge falskt negativa eller falskt låga resultat p.g.a. subtypsvariation. Detta problem är välkänt, men är svårt att helt kringgå även om t.ex. dagens HIV RNA kvantifieringstester är förbättrade i detta avseende.

Subtypsbestämning behöver inte utföras rutinmässigt på nyupptäckta HIV patienter, men erhålls som en biprodukt vid resistensbestämning som rekommenderas för alla nydiagnostiserade HIV patienter.

Test för HIV coreceptor-användning (tropism-test)

Se dokumentet om genotypisk resistenstest.

HIV DNA kvantifiering

Vid infektion omvandlas HIV partikelns RNA arvsmassa till DNA. En del av detta DNA integreras stabilt i värdcellens arvsmassa, medan en större del förblir ointegrerat och därmed är mer instabilt. HIV DNA nivåer i leukocyter kan mätas med kvantitativ DNA PCR, t.ex. baserad på Taqman-princip, och speglar andelen HIV infekterade celler i perifert blod. F.n. finns inga kommersiella tester för dessa analyser.

HIV DNA nivåerna i leukocyter korrelerar till HIV RNA nivåer i plasma, men förändringarna i DNA nivåerna vid t.ex. terapiförändringar eller resistensutveckling är inte lika dramatiska som motsvarande förändringarna i RNA nivåer. Av detta skäl finns f.n. inget skäl till rutinmässig användning av HIV DNA kvantifieringstest. HIV DNA PCR kan dock utföras som en diagnostisk test, t.ex. vid undersökning av barn som fötts av HIV infekterade mödrar.

Senast uppdaterad av Jan Albert 2014-03-10

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.