Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C 2016

Läkemedelsverket,  i  samverkan  med  Referensgruppen  för  antiviral  terapi  (RAV)  tog  fram  en  ny behandlingsrekommendation  för  hepatit  C  vid  ett  expertmöte  i april  2015.  Då  nya  behandlingsdata  och  ytterligare  två  nya  läkemedelskombinationer  nu  godkänts  i  EU  och  introduceras  under 2016, har RAV uppdaterat rekommendationen vid ett nytt expertmöte i september 2016.
De viktigaste nyheterna:
Behandling anses indicerad för alla patienter men höga läkemedelskostnader är en begränsning.
Gruppen patienter som bör prioriteras till behandling har utökats till kvinnor med barnönskan.
Utökad diskussion om behandling av patienter med missbruksproblematik för att minska smittspridningen.

Uppdaterad rekommendation för antiretroviral behandling av hivinfektion 2016

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2016 års riktlinjer:
Tenofovir alafenamid (TAF) har godkänts. TAF har fördelar jämfört med tenofovir disoproxil fumarat (TDF) och rekommenderas i de flesta fall framför TDF.
Förstahands­rekommendationer till tidigare obehandlade individer innefattar dolutegravir, boostrat darunavir eller efavirenz tillsammans med antingen abakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF/TAF)/emtricitabin.
Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.

Handläggning av RSV-infektioner – behandlingsrekommendation 2015

Efter att palivizumab godkänts publicerade Läkemedelsverket år 2000, i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV), en rekommendation för handläggning av RSV-infektioner. En mindre uppdatering gjordes 2004. Rekommendationen innebar en mer restriktiv hållning till profylax med palivizumab i Sverige än vad den godkända indikationen omfattar. Eftersom mer data och kunskap genererats har rekommendationen nu uppdaterats. Rekommendationen för profylax med palivizumab har modifierats något för underburna och hjärtsjuka barn samt berör nu även barn med svår lungsjukdom av annan orsak. En restriktiv hållning rekommenderas även fortsättningsvis.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.