Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2016 års riktlinjer:
Tenofovir alafenamid (TAF) har godkänts. TAF har fördelar jämfört med tenofovir disoproxil fumarat (TDF) och rekommenderas i de flesta fall framför TDF.
Förstahands­rekommendationer till tidigare obehandlade individer innefattar dolutegravir, boostrat darunavir eller efavirenz tillsammans med antingen abakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF/TAF)/emtricitabin.
Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.

Efter att palivizumab godkänts publicerade Läkemedelsverket år 2000, i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV), en rekommendation för handläggning av RSV-infektioner. En mindre uppdatering gjordes 2004. Rekommendationen innebar en mer restriktiv hållning till profylax med palivizumab i Sverige än vad den godkända indikationen omfattar. Eftersom mer data och kunskap genererats har rekommendationen nu uppdaterats. Rekommendationen för profylax med palivizumab har modifierats något för underburna och hjärtsjuka barn samt berör nu även barn med svår lungsjukdom av annan orsak. En restriktiv hållning rekommenderas även fortsättningsvis.

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat sedan den senaste behandlingsrekommendationen publicerades 2014. Av dessa skäl har Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) under 2015 uppdaterat rekommendationen för behandling av hepatit C-virusinfektion.