OK

Lokala läkaresällskap

  • Ett lokalt läkaresällskap som samverkar med Svenska Läkaresällskapet kan väljas in i Sällskapet genom beslut av fullmäktige. För att kunna väljas in i Sällskapet ska det lokala läkaresällskapet ha till syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik, kvalitet och utveckling inom hälso- och sjukvården.
  • Lokalt läkaresällskap ska för att ha rätt att väljas in ha minst 100 medlemmar som också är medlemmar i Sällskapet.
  • Ledamot i styrelse ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet, och övriga medlemmar bör vara medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet
  • Uppgift om styrelseledamöter ska meddelas Sällskapet omedelbart efter förrättade val.

§ 37 Sällskapets stadgar

Ansökan med motivering, stadgar, verksamhetsberättelse / ekonomisk redogörelse över de senaste två åren samt medlemsförteckning mejlas till

Efter kontroll att ansökan uppfyller Sällskapets stadgekrav skickas ansökan för yttrande till Sällskapets sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut. 

Stadgar

Stadgar

SLS första stadgar antagna
3 oktober 1809

Ändringar antagna vid Fullmäktigemöten:
12-10-09 · 13-10-15 · 14-05-06
15-05-05 · 16-04-27