OK

Associerad förening

  • Nationella föreningar kan assoiceras till Läkaresällskapet. Associerad förening får bildas för att bevaka och främja forskning, utbildning, etik och kvalitet inom medicinen eller närstående ämnesområde som är angeläget men ännu inte vunnit allmänt erkänd självständig ställning.
  • Innan en förening assoiceras till Sällskapet ska samtliga sektioner och lokala läkaresällskap ges tillfälle att inkomma med yttrande.
  • Assoicerad förening får företrädas vid fullmäktigemöte genom representant som får delta i överläggningarna men inte i besluten.
  • Associerad förening ska för att ha rätt att väljas in ha minst 30 medlemmar som också är medlemmar i Sällskapet.
  • Ledamot i styrelse ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet, och övriga medlemmar bör vara medlemmar eller associerade medlemmar.
  • Uppgift om styrelseledamöter ska meddelas Sällskapet omedelbart efter förrättade val.

§ 38 Sällskapets stadgar

Ansökan med motivering, stadgar, verksamhetsberättelse / ekonomisk redogörelse över de senaste två åren samt medlemsförteckning sänds till

Efter kontroll att ansökan uppfyller Sällskapets stadgekrav skickas ansökan för yttrande till Sällskapets sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut. 

Stadgar

Stadgar

SLS första stadgar antagna
3 oktober 1809

Ändringar antagna vid Fullmäktigemöten:
12-10-09 · 13-10-15 · 14-05-06
15-05-05 · 16-04-27