Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation 2016

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C 2016

Utvecklingen med nya läkemedel mot hepatit C går snabbt varför Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) nu vid ett expertmöte i september uppdaterat förra årets rekommendation som då togs fram av RAV i samarbete med Läkemedelsverket.

2017-03-20: Ändring av rekommendationen för användning av Zepatier vid behandling av kronisk hepatit C
Texten om hur Zepatier (grazoprevir/elbasvir) bör användas har uppdaterats eftersom den var svårtolkad och kunde missuppfattas. Detta har skett efter noggrann genomgång av tillgänglig evidens. Observera att texten avviker något från formuleringen i Fass men är likalydande med EASL:s rekommendation.

RAV HCV Behandlingsrekommendation 2016 (PDF dokument)

RAV HCV Bakgrund 2016 (PDF dokument)