Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Preexpositionsprofylax – Rekommendation om praktisk handläggning 2017

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har under ledning av Dr Bo Hejdeman, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, tagit fram rekommendationer om praktisk handläggning av preexpositionsprofylax. En kvarstående problematik (augusti 2017) som i praktiken påverkar förskrivning av PrEP är finansieringsfrågan vilken belyses i dokumentet.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C 2016

Läkemedelsverket,  i  samverkan  med  Referensgruppen  för  antiviral  terapi  (RAV)  tog  fram  en  ny behandlingsrekommendation  för  hepatit  C  vid  ett  expertmöte  i april  2015.  Då  nya  behandlingsdata  och  ytterligare  två  nya  läkemedelskombinationer  nu  godkänts  i  EU  och  introduceras  under 2016, har RAV uppdaterat rekommendationen vid ett nytt expertmöte i september 2016.
De viktigaste nyheterna:
Behandling anses indicerad för alla patienter men höga läkemedelskostnader är en begränsning.
Gruppen patienter som bör prioriteras till behandling har utökats till kvinnor med barnönskan.
Utökad diskussion om behandling av patienter med missbruksproblematik för att minska smittspridningen.

Uppdaterad rekommendation för antiretroviral behandling av hivinfektion 2016

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2016 års riktlinjer:
Tenofovir alafenamid (TAF) har godkänts. TAF har fördelar jämfört med tenofovir disoproxil fumarat (TDF) och rekommenderas i de flesta fall framför TDF.
Förstahands­rekommendationer till tidigare obehandlade individer innefattar dolutegravir, boostrat darunavir eller efavirenz tillsammans med antingen abakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF/TAF)/emtricitabin.
Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.