Referensgruppen för antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Huvuduppgifter

RAF:s huvuduppgifter är att verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval och dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad, att i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier.

Nyheter 

Välkommen till RAF:s nya hemsida som numera ligger under Svenska Läkaresällskapets domän.
Nyheter är bland annat nya läkemedelstexter om de nya cefalosporinerna ceftarolin och ceftobiprol, samt en omfattande uppdatering av texten om kolistin.

En reviderad version av Minimiurval i resistensbesked finns också tillgänglig.