OK

Svenska Läkaresällskapets projektanslag


Sista ansökningsdag är den 1 februari

Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts!
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017.
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016.
CV måste finnas upplagd på personkortet.

Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat
(ej för mer än tio år sedan).

I ansökan skall en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna
frågeställning, metod, arbetsplan och betydelse. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet skall tydligt framgå. Budget för projektet skall anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla skall detta anges. En förutsättning för att fortsättningsanslag ska beviljas är att tidigare erhållet anslag från Svenska Läkaresällskapet redovisas i ansökningsformuläret.

Bästa translationella forskningen
Läkaresällskapets Forskningsdelegation instiftade 2011 ett pris att delas ut till den projektansökan som bäst bedöms representera den translationella forskningen. för att komma ifråga för priset måste rutan för detta kryssas i av de sökande.

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. Svenska Läkaresällskapet förbehåller sig rätten, att i förekommande fall, flytta ansökan till den fond där ansökan passar bäst.

För att erhålla projektanslag krävs att forskningsprojektet har granskats och
godkänts av etikprövningsnämnd. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd anges i ansökan. Om etikgranskning inte är tillämplig för projektet skall detta anges i härför särskild ruta.

Projektanslag skall alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats. Anslaget ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

 I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>

Läs också  "Att tänka på när Du söker anslag och stipendier"! >>

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
monica.winden
(at)sls.se eller 08-440 88 66