OK

Det Söderbergska priset i medicin 2012


ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations)


Den 16 april 2012 delades Söderbergska priset i medicin ut på Svenska Läkaresällskapet.

Årets pristagare är professor Christopher Gillberg, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Priset delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse och pristagaren i medicin utses i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, vartannat år.

Utöver prissumman, en miljon kronor, består priset även av möjligheten att arrangera ett seminarium. Årets prisseminarium kallades ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) och redde ut innebörden av detta nya begrepp. ESSENCE introducerades av Christopher Gillberg för några år sedan och är ett samlingsbegrepp för olika neuropsykiatriska problem. Det sätter barnets och familjens situation i fokus och tar hänsyn till hela, ofta komplexa, problematiken för att underlätta barnets situation; inte bara se de enskilda delarna som varje specialist istället har en tendens att göra. ESSENCE innefattar hela autismspektrat inklusive Aspergers syndrom men också ADHD och språkstörning. Christopher Gillberg menar att många procent av befolkningen har autistiska drag men verkligt funktionshindrade är endast någon eller några procent i varje årskull. Man har i studier konstaterat att barn som har språkproblem vid 2,5 års ålder antagligen har en underliggande problematik (t ex autism och/eller ADHD) som inte enbart rör sig om en språklig försening och som troligen kommer att leda till dyslexi och andra språkliga hinder på sikt.

Tidiga symptom på ADHD/autism är förutom språkproblem, dålig fin- och grovmotorisk kontroll, dålig kontakt med omgivningen (låg respons i form av leenden och svagt intresse för att skapa kontakt med omgivningen), hyper- och hypoaktivitet, sömnproblem, stora humörsvängningar, ätstörningar (ffa hos flickor) samt uppförandeproblem. Studier visar att majoriteten av de barn som växer upp och utvecklar autistiska problem redan före fem års ålder uppvisade flera av dessa symptom redan under de allra första levnadsåren. Christopher Gillberg anser att så många som 50 procent av de långvarigt hjälpbehövande patienterna inom vuxenpsykiatrin antagligen lider av odiagnostiserad autism/ADHD/annan ESSENCE. Symposieföreläsarna konstaterade också att fler pojkar än flickor får diagnosen och därmed möjlighet till behandling. En anledning kan vara att flickors symptom tar sig andra uttryck och att deras annorlunda form av autism/ADHD därigenom tar längre tid att upptäcka och att behandlingen uteblir eller fördröjs.

Seminariet var mycket lärorikt och några av toppnamnen inom området föreläste under dagen: professor Thomas Bourgeron, Paris universitet, professor Elisabeth Fernell, Gillbergcentrum, docent Helen Minnis, Glasgow universitet, med dr Maj-Britt Posserud, Bergens universitet samt docent Elisabet Wentz, Gillbergscentrum. Christopher Gillberg höll ett par presentationer och modererade seminariet.

Dagen avslutades med högtidlig prisutdelning och efterföljande mottagning. Christopher Gillberg mottog diplom och check av HM Drottningen som var årets prisutdelare.

Det Söderbergska Priset i medicin delas ut vartannat år av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 1986 och tilldelas en klinisk forskare som gjort särskilda insatser inom det medicinska området. Prissumman är en miljon kronor.

Mer information om priset och stiftelserna finns på www.torstensoderbergsstiftelse.se och
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se.

Mer information om årets pristagare finns på www.gnc.se. En länk till seminariet kommer på www.sls.se