OK

Etikdelegationen 2014

 

ur Verksamhetsberättelsen 2014

Etikdelegationen har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd antagit ett uttalande om personalens medverkan i s.k. vita dokusåpor. I uttalandet avråds medlemmarna från att medverka i sådana program av etiska skäl. Frågan om en samvetsklausul för personal som inte önskar delta i abortverksamhet aktualiserades. Delegationen antog ett uttalande som klart tar avstånd från behovet av en sådan klausul. Grunden i resonemanget är att sjukvården främst är till för patienten och inte för personalen. 

Under våren 2014 tillsatte SLS nämnd arbetsgruppen En värdefull vård (EVV) med uppdrag att sammanställa en rapport som analyserar hälso- och sjukvårdens styrning och organisation med utgångspunkt i bland annat hälso- och sjukvårdens portalparagraf samt Riksdagens prioriteringsordning. Rapporten kommer att sändas ut på remiss till berörda instanser under sommaren 2015. Arbetsgruppen har initierat och drivit debatt i media, under Almedalen och på Riksstämman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ur Verksamhetsberättelsen 2011/12

Delegationen utarbetar etiska riktlinjer, som tas fram i nära dialog med berörda sektioner och är godkända av nämnden. Etikdelegationen uttalar sig också i etiska frågor, såväl de som varit föremål för remissbehandling som vid förfrågningar från pressen.

Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)
Ett intensivt arbete har pågått under året med att ta fram nationella etiska riktlinjer för HLR. Representanter för ett antal av sällskapets sektioner, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet har arbetat tillsammans i två workshops. Ambitionen har varit att riktlinjerna ska täcka allt från prehospital vård till kommunal hälso- och sjukvård. I arbetet har särskild hänsyn tagits till specifika förhållanden när det gäller små barn. Förslaget kommer att gå på remiss under hösten 2012.  

Uttalande om assisterad befruktning
Delegationen uttalade sig till regeringen om behovet av en bred utredning kring assisterad befruktning med särskilt fokus på värdmoderskap och embryodonation, men där också andra befintliga och kommande teknologier granskas ur etiskt, juridiskt och samhälleligt perspektiv. 

Uttalande om tvångssterilisering vid fastställande av könstillhörighet
Delegationen uttalade sig för att kravet på sterilisering i samband med fastställande av könstillhörighet tas bort i kommande lagändring. Utgångspunkten för detta ställningstagande var att läkare inte ska påtvinga någon en behandling som denne inte önskar om det inte finns starka medicinska skäl. Några sådana skäl bedömde delegationen inte föreligger i dessa fall.

Rätt till vård för papperslösa
Inom ramen för Rätt till vård-initiativet, som samlar ett sextiotal organisationer, har etikdelegationen arbetat med frågan om rätt till vård för papperslösa. Huvudkravet har varit att den Zelminska utredningen skulle remissbehandlas. Etikdelegationen ledde en uppvaktning på socialdepartementet där resultatet av en namninsamling med detta krav presenterades. En politisk uppgörelse som för frågan framåt uppnåddes i juni, men frågan kommer att behöva bevakas även framledes.

 Delegationen har under året också arbetat med följande frågor:

- Etikundervisning i läkarprogrammet (workshop tillsammans med utbildningsdelegationen 21/10)

- Åldersbestämning av invandrarbarn (workshop tillsammans med ett antal sektioner + Tandläkarförbundet 22/11)

- Värdskap för den nationella etiknätverkskonferensen 29/11 på SLS

- Etiska aspekter på läkares arbete med patienters levnadsvanor – seminarium 8/2

- Ställföreträdarfrågan

- Donationsfrågor

- Vägledning kring läkares användande av social medier (tillsammans med Läkarförbundet)

Symposier på Riksstämman 2011

  1. Autonomins gränser. Moderator Kristina Söderlind Rutberg. Panelen bestod av Linus Broström, Karl Sallin och Anders Ågård.
  2. Respekt för patientens autonomi. Moderator Anders Ågård. Panelen bestod av Anders Printz, Niels Lynöe och Niklas Juth.
  3. Vem ska bestämma om vård för patienter med nedsatt beslutskompetens? Moderator Kristina Söderlind Rutberg. Panelen bestod av Johan Herlitz, Elisabeth Rynning och Gunnar Eckerdal.
  4. Sociala medier i hälso- och sjukvården. Moderator Carl-Johan Sundberg. Panelen bestod av Fredric Landqvist, Niklas Juth, Sue Harden, och Sara Natt och Dag. (Symposiet anordnades av Etikdelegationen tillsammans med Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.)

Tisdagssammankomster

Palliativ sedering. 22/11. Moderator: Kristina Söderlind Rutberg. Deltagare: Niels Lynöe, Madeleine Leijonhufvud, Gunnar Eckerdal.

Etiska aspekter på behandling av medfödda hjärtfel 13/3 2012. Moderator: Gisela Dahlqvist. Deltagare: Thomas Higgins, Ann Edner, Sven-Erik Sonesson. Fallbeskrivningar: Ulf Thilén. 

Gemensam etikdag med Läkarförbundet 2011

Den 9/11 arrangerade Etikdelegationen och Slfs Etik- och ansvarsråd den femte gemensamma etikdagen, ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – sjukvårdens heliga graal?”. Föreläsare var Lars-Åke Johnson, jurist, Elisabeth Rynning, jurist, Helge Malmgren, filosof, Nina Rehnqvist,  Kerstin Hulter Åsberg, Tommy Stödberg, Karl Sallin och Gunnar Eckerdal. Ett hundratal åhörare deltog i den livliga debatten som följde efter presentationerna.

Hippokratespriset 2011 – priset för etik i klinisk verksamhet – 20 000 kr

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och delas ut årligen till en eller flera kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården.

Under året tilldelades allmänläkaren Bengt Hofverberg priset för sin förmåga att alltid ta in etiska aspekter i sitt möte med patienten, kolleger och övrig personal. Särskilt betonades hans förmåga att alltid beakta etiska frågor i samband med handledning av yngre läkare.

Priset delades ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 1/11. Pristagaren får förutom en prischeck också ett diplom och Clarence Blomquistmedaljen i silver.

Ingemar Engström
ordförande